חיפוש:
חפש בקטלוג לפי יצרן או מוצר

תקנון

זכות סימון ועדכון מוצרים בקטלוג המוצרים כחול לבן

מילוי טופס דיווח לאתר קונים כחול לבן (להלן "האתר") מהווה ומבטאת הסכמה מצדי לתנאי השימוש. בעשותי כן הנני מצהיר כי קראתי את תנאי השימוש, הנני מודע ומסכים להם, ומסכים לפעול לפיהם.
הנני מצהיר שקיבלתי מהתאחדות התעשיינים זכות לשימוש בתו מיוצר בישראל בהתאם לתקנון שימוש בתו "מוצר ישראלי" (להלן "התו") ולנוהל קבלת תו מיוצר בישראל המפורט באתר כחול לבן של משרד התמ"ת בכתובת: www.madeinisrael.gov.il.

העסק מצהיר ומתחייב להציג באתר אך ורק מוצרים ישראליים שזכאים לסימון ב"תו מיוצר בישראל" בהתאם לנוהל קבלת תו מוצר ישראלי המוצג באתר כחול לבן (להלן "הנוהל") בכתובת האינטרנט:
http://www.economy.gov.il/legislation/procedures/pages/madeinisraelp001.aspx 

העסק מעוניין לעשות שימוש בתו כהגדרתו בנוהל.

העסק מסכים כי פרטיו ופירוט המוצרים עליהם יוטבע התו, יופיעו באתר.

ידוע לעסק, כי התו הנו בבעלות "מטה מיוצר בישראל" בהתאחדות התעשיינים, וכי בכפוף לחתימתי על מסמך " זכות שימוש בתו מוצר ישראלי" ואישור תקנון אינטרנטי זה, ניתנת לו זכות הפרסום באתר, בהתאם להוראות תקנון זה.

העסק מתחייב שלא לדווח ו/או להציג באתר במישרין או בעקיפין, מוצרים המיוצרים על ידו שאינם מוצרים ישראליים כהגדרתם בנוהל.
ידוע לעסק, כי התחייבותו לעשות שימוש בתו ולהעביר דיווח לאתר אך ורק לגבי מוצרים ישראלים, כהגדרתם בנוהל, הינה היסוד והבסיס לזכות המוענקת לו לעשות שימוש בתו ולפרסם את מוצריו באתר, ובמידה שיפר התחייבות זו, יהיה מטה מיוצר בישראל רשאי לבטל את זכות השימוש לאלתר וזאת מבלי שישא באחריות לכל הפסד ו/או נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למפעל.

העסק מסכים לביקורת בעסק של ראש מטה כחול לבן במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (להלן "המשרד"), או מי שהוסמך על ידו, לבדיקת נכונות הנתונים שהעביר.

העסק יודע ומסכים כי במקרה וביקורת תמצא כי המוצר אינו עומד בהגדרת מוצר ישראלי, ממצאי הביקורת עשויים להיות מפורסמים באמצעי התקשורת.

באתר מופעלים, בין היתר, מנוע חיפוש וקישורים (Links) לאתרים של צדדים שלישיים, לרבות אתרי מכירות ו/או ספקים המציעים למשתמש מוצרים ו/או שירותים (להלן - "צדדים שלישיים"). המשרד איננו מתחייב להציג ו/או לשלב את כל המידע או הנתונים של כל הצדדים השלישיים הפועלים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה שהיא.
המשרד לא ישא באחריות לתכנים ולמידע המתפרסמים באתרים של צדדים שלישיים או לכל פרט אחר הקשור עמם.

המשרד לא יהיה אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למפרסם, למשתמש באתר ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו. המשרד לא יהא אחראי לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר בין משתמש באתר לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה, אף אם המשתמש למד אודות הצד השלישי ו/או אודות אתר המכירות שלו, ו/או פנה לצד השלישי ו/או לאתר המכירות של צד שלישי ו/או ספק, באמצעות קישור (Link) מאתר זה.

המשרד לא יהיה אחראי, ולא יישא, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם לגורם כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

המשרד איננו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט או לערוץ מדיה פעיל. המשרד רשאי למחוק קישור שהופיע באתר או להימנע מהוספת קישור חדש, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
המשרד איננו מתחייב כי לא תהיה כל תקלה, ליקוי או כשלים (להלן: "תקלה") בפעולת האתר.

המוצרים והמידע המוצגים באתר, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא, ותנאי השימוש המפורטים להלן רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית שהיא בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.
העסק מתחייב לשפות את המשרד בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

יצרנים של מוצרי צריכה | יצרנים של מוצרי תעשייה | יצרנים שקיבלו תו מיוצר בישראל | צור קשר
המידע באתר קונים כחול לבן מסופק על ידי יצרנים שקיבלו זכות שימוש וסימון מוצרים באמצעות תו מיוצר בישראל שהוענק להם ע"י התאחדות התעשיינים. המידע לגבי המוצרים שמוצגים באתר הועבר ומתעדכן ע"י היצרנים עצמם ובאחריותם בלבד.
משרד הכלכלה והתעשייה לא יישא באחריות למידע המפורסם באתר. במידה ונתקלת במידע שגוי, מטעה או בבעיה כלשהי בנתונים המוצגים באתר, אנא שלח אלינו הודעה בעניין.
פרסום המידע באתר אינו מהווה המלצה לרכוש את המוצרים המפורסמים והמשרד אינו אחראי למידע המופיע באתרים המקושרים לאתר זה.